Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Năm 2021 : 116
 • Phạm Thị Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   01634889270
 • Y Trao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967460642
  • Email:
   ytrao.hs@kontumcity.edu.vn
 • Y Rin
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01662228471
  • Email:
   yrin.hs@kontumcity.edu.vn
 • Y Thoăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01634893046
  • Email:
   ythoang.hs@kontumcity.edu.vn
 • Phạm Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974559723
  • Email:
   ptmai.hs@kontumcity.edu.vn
 • Ksor H"Wal
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01699952816
  • Email:
   ksorhwal1983@gmail.com
 • Phạm Thị Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683276578
  • Email:
   ptkphuong.hs@kontumcity.edu.vn
 • Đinh Thị Cẩm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01637696134
  • Email:
   dtchuong.hs@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01697365426
  • Email:
   ntthua.hs@kontumcity.edu.vn
 • Lương Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01659388850
  • Email:
   ntlien.hs@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01678707936
  • Email:
   ntoanh.hs@kontumcity.edu.vn
 • Đặng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   01657579037
  • Email:
   dthuong.hs@kontumcity.edu.vn