Năm học 2020-2021 trường có 18 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong đó cán bộ quản lý có 02, giáo viên có 12 giáo viên, nhân viên là 4. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường tich cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100 % cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn, trong đó có 4 giáo viên có trình độ đại học;5 giáo viên có trình độ cao đẳng. 3 gióa viên có trình độ đạt chuẩn. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của  nhà trường nhiệt tình, có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề.

Sĩ số lớp học:

Lớp Mg 3,4 tuổi Điểm chính: 25 trẻ. 02 giáo viên

Lớp MG 3,4 tuổi Konhraktu: 33 trẻ. 02 giáo viên

Lớp MG 4,5 tuổi Điểm Chính: 33 trẻ. 02 giáo viên

Lớp MG 3,4,5 tuổi ĐăkBrông: 22 trẻ. 01 giáo viên

Lớp MG 3,4,5 tuổi pleigroi: 28 trẻ . 02 giáo viên

Lớp 3,4,5 tuổi Konhrakla: 25 trẻ. 02 giáo viên

Lớp 5,6 tuổi Konhraktu: 18 trẻ. 01 giáo viên