BIỂN ĐẢO LÀ MỘT GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM