Thực hiện theo yêu cầu của nhiệm vụ năm học và chỉ đạo cả cấp trên. Trường Mầm non Hoa Sen báo cáo đánh giá công tác tháng 03/2013, triển khai công tác tháng 04 năm 2013