Ban chấp hành Công đoàn trường Mầm non Hoa sen báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động CĐCS tháng 02/2013 & triển khai Kế hoạch Công tác tháng tháng 3/2013