Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 108
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2012-2013

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường cũng như của ngành.Nâng cao nhận thức trong cán bộ, gi...

 

 

CĐCS TRƯỜNG MN HOA SEN                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THANH TRA NHÂN DÂN                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                                                     Chưh’reng, ngày 15  tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NĂM HỌC 2012-2013

Trường mầm non Hoa Sen 

 - Căn cứ Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (BTTND.

        -  Căn cứ vào Thông tư 62/ TTLT ngày 22/5/1992 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thanh tra Bộ giáo dục & đào tạo hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong trường học;

       -  Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Hoa Sen.

       - Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động nhiệm kì 2012- 2015 của Ban thanh nhân dân trường mầm non Hoa Sen .

          Ban Thanh tra nhân dân trường mầm non Hoa Sen đề ra kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 với những nội dung cụ thể sau:

 

I. MỤC TIÊU:

- Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường cũng như của ngành.

- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học Tiên tiến xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

- Phát hiện kịp thời những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết, không để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó cùng nhau xây dựng nhà trường  ngày một đi lên.

       - Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCC  trong nhà trường.

       - Phản ảnh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN:

* Chức năng giám sát:

         - Giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Việc thực hiện các nội quy, quy chế do trường, ngành đề ra của CBCC.

         - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học 2012- 2013 của đơn vị.

         - Giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường cũng như việc xây dựng tu sửa cơ sở vật chất trường học.

         - Tham gia giải quyết hoặc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBCC.

         - Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu.

         - Giám sát việc thanh toán chế độ tiền lương, tiền bù vào lương, tiền tàu xe, tiền kiêm nhiệm, tăng thay cho tất cả cán bộ công chức.

         - Kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của CBCC về tài chính, khen thưởng, kỷ luật...

 - Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ  trong trường học.

 - Giám sát việc cấp phát vở, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi, chi phí học tập cho học sinh dân tộc trong học kỳ ,năm học.

 - Theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra khi về thanh tra đơn vị mình.

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:

       - Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

        - Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban chấp hành công đoàn.

        - Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra có phát hiện vi phạm, cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.

        - Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.

        - Phối hợp với thanh tra Phòng giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị với cá nhân, tổ chức của mình.

        - Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng, hàng quí, trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung,vấn đề đột xuất )

        - Khi có sự việc cần thanh tra, phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể, nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng, sai cho Ban chấp hành công đoàn. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều cần phải có thêm người và thời gian ít thì trưởng Ban đề nghị  với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.

 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        - Đồng chí: Văn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban thanh tra nhân dân phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.

        - Đồng chí: Nguyễn Thị Oanh - Ủy viên, thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, Nghị quyết HNCBCC của trường.

        - Đồng chí: Y Bưk - Ủỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCC trong nhà trường.

        - Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.

        - Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường  nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

 

V. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

9/ 2012

- Giám sát việc thực hiện phân công chuyên môn

- Việc thực hiện nội quy, qui chế của CBCC trong đơn vị.

- Việc thực hiện tu sửa cơ sở vật chất trường học.

- Giám sát việc cấp phát vở, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi, chi phí học tập cho học sinh dân tộc đầu năm học.

- Giám sát việc theo dõi nâng lương định kỳ quý III/2012.Việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB,GV,NV.

- Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động.

- Họp Ban thanh tra phân công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2012-2015.

BTT

10/2012

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền tàu xe phép, chế độ nghỉ đau ốm, tăng thay cho CBGV.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân do Công đoàn Ngành tổ chức (nếu có).

BTT

11/2012

- Giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm.

- Giám sát việc tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

BTT

12/2012

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thâm niên cho CBCC .

- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn     ( Ôn tập kiểm tra, đánh giá chất lượng trẻ đợt 1 ).

- Họp Ban thanh tra  cuối năm. Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định)

BTT

01/2013

- Giám sát việc thực hiện xếp loại thi đua học kì I

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

- Giám sát việc xét nâng lương quí I/ 2013.

BTT

02/2013

- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, những nội qui, qui chế của nhà trường.  

BTT

03/2013

- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.

- Tham gia họp hội đồng thi đua .

- Họp Ban thanh tra nhân dân.

BTT

 

 

 

 

 

04/2013

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học

- Giám sát việc cấp phát vở, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi, chi phí học tập cho học sinh dân tộc học kỳ II.

- Giám sát việc đánh giá chất lượng trẻ đợt 2 (cuối năm học)

BTT

05/2013

- Giám sát việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

- Giám sát việc đánh giá, xếp loại chuẩn giáo viên Mầm non, đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

- Giám sát việc hoàn thành chương trình GDMN, hoàn thành các chỉ số theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.

- Giám sát nội dung kiểm kê tài sản trong nhà trường.

- Họp Ban thanh tra.

BTT

 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra trường mầm non Hoa Sen  năm học 2012- 2013 .

   T.M/ BAN CHẤP HÀNH                                                                                           TM / BAN THANH TRA NHÂN DÂN

              CHỦ TỊCH                                                                                                                          TRƯỞNG BAN

 

             Nguyễn Thị Dũng                                                                                                                Văn Thị Hồng Nga

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn trường;

- Ban thanh tra nhân dân trường học;

- CBGV-CNV trường cùng thực hiện.


Tác giả: Công đoàn trường MN Hoa Sen
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan